کازینو شانگری لا ایروان
کازینو شانگری لا ایروان

ده ها میز برای بازی های کلاسیک

باشگاه VIP
باشگاه VIP

X.O. VIP برای بازیکنان با حد شرط بندی بالا

رستوران میکل آنجلو
رستوران میکل آنجلو

از این فرصت برای لذت بردن استفاده نمائید

ماشین های اسلات
ماشین های اسلات

صدها ماشین اسلات مدرن

باشگاه پوکر
باشگاه پوکر

Texas, Omaha, Omaha Hi-Lo

Poker Club

Hours of operation: daily 19:00 - 07:30

Games: Texas, Omaha , Omaha Hi-Lo
 

Blind (AMD)

Buy-In (AMD)

480-960

48 000

960-2400

96 000

2400-2400

144 000

2400-4800

244 000

4800-12000

480 000

 

Poker Tournaments

 
Tuesday

Tournament by Texas. Guarantee 300000 AMD. Blinds go up every 20 min, unlimited rebuys first 6 level, rebuys 10000 for 5000 stack, if you lost all chips can do double rebuy 20000 for 10000 stack, brake 20 min add on, double 10000 for 10000 stack, if stack less then 5000 you can do rebuy and add on for 20000. After brake stop entrance, level time 15 min. 
 

Wednesday

Tournament by Texas. Guarantee 200000 AMD. Blinds go up every 20 min, unlimited rebuys first 5 level, rebuys 5000 for 3000 stack, if you lost all chips can do double rebuy 5000 for 6000 stack, brake 20 min add on, double 5000 for 6000 stack, if stack less then 3000 you can do rebuy and add on for 10000. After brake stop entrance, level time 15 min.
 

Friday

Tournament by Texas. Guarantee 300000 AMD. Blinds go up every 20 min, unlimited rebuys first 6 level, rebuys 10000 for 5000 stack, if you lost all chips can do double rebuy 20000 for 10000 stack, brake 20 min add on, double 10000 for 10000 stack, if stack less then 5000 you can do rebuy and add on for 20000. After brake stop entrance, level time 15 min. 
 

Sunday

Tournament by Texas. Guarantee 200000 AMD. Blinds go up every 20 min, unlimited rebuys first 5 level, rebuys 5000 for 3000 stack, if you lost all chips can do double rebuy 5000 for 6000 stack, brake 20 min. Add on, double 5000 for 6000 stack, if stack less then 3000 you can do rebuy and add on for 10000. After brake stop entrance, level time 15 min.

برنامه های آینده